اجرای نیلینگ گودبرداری متجمع تجاری-اداری-رفاهی فرمانیه تهران

کارفرما: شرکت فریاب جنوب
پیمانکار تخصصی طرح و اجرا: شرکت اسپاد تحکیم بنا
تاریخ شروع: دی 1393
مدت اجرا: 4 ماه
طول کل نیل گذاری: 3400 متر
سطع شات: 600 متر مربع
محل پروژه: تهران

 پروژه اجرای نیلینگ فرمانیه
 پروژه اجرای نیلینگ فرمانیه
 پروژه اجرای نیلینگ فرمانیه