آزمون های کنترل کیفیت (QC) به منظور اطمینان از اجرای صحیح و مطابق با نقشه های اجرایی در سازه های ژئوتکنیکی، مبحث بسیار مهمی است که تکمیل کننده طرح مناسب می باشد. زیرا عدم اجرای صحیح طرح، می تواند کفایت و دقت طراحی را نیز به چالش بکشد. بنابراین بایستی با روش های مناسب، از اجرای دقیق و صحیح طرح اطمینان حاصل نمود. همچنین لازم به ذکر است که به منظور حصول اطمینان از دقت فرآیند کنترل کیفی، بایستی این آزمون ها بطور مستقل توسط مراجع ذی صلاح سنجیده شوند.

عملیات ژئوتکنیکی شامل عملیات بهسازی، پایدارسازی گود و اجرای فونداسیون های عمیق، هریک روش کنترل کیفیت منحصر به فرد خود را دارند که برخی از آنها در آیین نامه های معتبری همچون آیین نامه های اداره راه و بزرگراه های ایالات متحده (FHWA) و آیین نامه های مهندسی ژئوتکنیک بریتانیا (ICE) شرح داده شده اند.

در این راستا آزمایش های زیر که در غالب پروژه های ژئوتکنیکی، معیار کنترل کیفیت اجرای عملیات می باشند، توسط مجموعه اسپاد تحکیم انجام می گیرد.

  • آزمایش تاییدی (proof)
  • آزمایش تخریبی (verification)
  • آزمایش بیرون کشیدن (pull out)
  • آزمایش خزش (creep)
  • آزمایش عملکرد (performance)

شرکت اسپاد تحکیم با در اختیار داشتن تجهیزات لازم، توانایی انجام آزمون های بارگذاری برجای شمع درجا، میکروپایل و سایر فونداسیون های عمیق را دارد. آزمون های بارگذاری برجا شامل آزمون های باربری فشاری، کششی و جانبی انواع فونداسیون های عمیق شامل شمع های درجا و کوبشی، میکروپایل ها و میکروپایل های مارپیچی می باشد.

کنترل و آزمون کیفیت اجرای روش های بهسازی و پایدارسازی

همچنین شرکت اسپاد تحکیم توانایی انجام آزمون های کشش (pull out) بر روی میخ ها و مهارهای بکار رفته در پایدارسازی گود به روش نیلینگ و انکراژ را نیز دارد. این مجموعه با در اختیار داشتن تجهیزات مورد نیاز به منظور اجرای تست کشش، نتایج باربری و جابجایی میخها و مهارها را با دقت و کیفیت بالایی ارائه می دهد.

کنترل و آزمون کیفیت