گاهی اوقات به دلایل متعددی از جمله غیرجامع بودن و یا دقت پایین عملیات اولیه شناسایی زمین، انجام مطالعات تکمیلی مکانیک خاک ضروری می نماید. انجام این مطالعات علاوه بر بالا بردن اطمینان طراحان بر طرح های پیشنهادی، در اغلب مواقع هزینه تمام شده عملیات عمرانی را نیز کاهش خواهد داد.

در مطالعات تکمیلی مکانیک خاک، اغلب آزمایش های برجا که دقت بالاتری نسبت به آزمایش های آزمایشگاهی و کوچک مقیاس دارند، انجام می گیرند. برخی از این آزمایشها عبارتند از: آزمایش برش برجا، پرسیومتری، دانهول و آزمایش نفوذ مخروط. این آزمایشها به دلیل انجام بر روی نمونه های دست نخورده و یا با دست خوردگی کم، مقادیر دقیق و نزدیک به واقعیت پارامترهای نظیر زاویه اصطکاک، چسبندگی، مدول الاستیسیته و مدول برشی را به دست می دهند که در نهایت منجر به بهینه شدن طرح در دست طراحی و اجرا می گردد.

آزمایش برش برجا

آزمایش برش برجا

آزمایش پرسیومتری

آزمایش پرسیومتری

آزمایش دانهول

آزمایش دانهول

شرکت اسپاد تحکیم با بهره گیری از انواع تجهیزات و امکانات آزمایش های صحرایی و آزمایشگاهی، امکان ارائه خدمات تخصصی شناسایی اولیه و تکمیلی خاک محل در تمامی نقاط کشور را دارا می باشد.