منتخبی از تقدیرنامه های ارسالی از سوی کارفرمایان محترم در این صفحه ارائه شده است.

تقدیرنامه

تقدیرنامه شرکت فولمن

تقدیرنامه

تقدیرنامه شرکت داروسازی الحاوی

تقدیرنامه پالایشگاه بیدبلند

تقدیرنامه پالایشگاه بیدبلند

تقدیرنامه پژوهشگاه نیرو

تقدیرنامه پژوهشگاه نیرو

تقدیرنامه شرکت سلیم البرز

تقدیرنامه شرکت سلیم البرز

تقدیرنامه شرکت بین الملل عمران سریر

تقدیرنامه شرکت بین الملل عمران سریر