مهندس رضا اصلانی مدیر عامل کارشناسی ارشد عمران – دانشگاه تهران aslani@spaad.co
 مهندس سلمان سنگی مشاور فنی مدیرعامل دکترای عمران – دانشگاه علم و صنعتs.sangi@spaad.co
 مهندس سامان افراسیابی مدیر پروژهکارشناسی ارشد عمران – دانشگاه تربیت مدرسafrasyabi@spaad.co
مهندس حامد نوری مدیر تیم طراحی دکترای عمران – دانشگاه علم و صنعت nuri@spaad.co
 مهندس سینا محمدی مدیر طرح و توسعه دکترای عمران – دانشگاه شهید بهشتیsina.m1982@spaad.co
 مهندس روزبه سیاوشی مدیر پروژه کارشناس ارشد عمران – دانشگاه شریفsaivashi@spaad.co