مهندس رضا اصلانی  مدیر عامل  کارشناسی ارشد عمران – دانشگاه تهران  aslani@spaad.co
 مهندس سلمان سنگی  مشاور فنی مدیرعامل  دکترای عمران – دانشگاه علم و صنعت s.sangi@spaad.co
 مهندس سامان افراسیابی  مدیر پروژه کارشناسی ارشد عمران – دانشگاه تربیت مدرس afrasyabi@spaad.co
مهندس حامد نوری  مدیر تیم طراحی  دکترای عمران – دانشگاه علم و صنعت  nuri@spaad.co
 مهندس سینا محمدی  مدیر طرح و توسعه  دکترای عمران – دانشگاه شهید بهشتی sina.m1982@spaad.co
 مهندس روزبه سیاوشی  مدیر پروژه  کارشناس ارشد عمران – دانشگاه شریف saivashi@spaad.co