پروژه تحکیم بستر ساختمان مسکونی واقع در تنکابن، مازندران

کارفرما: جناب آقای مهندس ساعدی

روش بهسازی: میکروپایل باربر

حجم عملیات: 2500 متر طول

زمان شروع عملیات: زمستان 1399

مدت زمان اجرای عملیات: 3 ماه

 پروژه اجرای میکروپایل تنکابن
 پروژه اجرای میکروپایل تنکابن
 پروژه اجرای نیلینگ فرمانیه