پروژه پایدارسازی گود ساختمان نوریان

کارفرما: آقای دکتر شجاع
مساحت زمین: 440 مترمربع
عمق گود: 10 متر
سطح پایدارسازی: 600 متر مربع
آدرس: فرمانيه، ديباجي شمالي، خيابان حميدرضا نوريان
روش پایدارسازی: سازه نگهبان خرپایی

زمان شروع پروژه: اردیبهشت ماه 1399
مدت زمان اجرا: 1 ماه