پروژه پایدارسازی گود ساختمان مسکونی نسترن

کارفرما: آقای مهندس مقدم
مساحت زمین: 1600 مترمربع
عمق گود: 10 متر
سطح پایدارسازی: 1100 متر مربع
آدرس: اشرفي اصفهاني، يك كوچه بالاتر از حكيم، كوچه نسترن
روش پایدارسازی: نیلینگ، انکراژ و شمع فلزی

زمان شروع پروژه: مهرماه 1399
مدت زمان اجرا: 2 ماه