پروژه پایدارسازی گود ساختمان مسکونی-اداری حسن آباد

کارفرما: آقای عباس قره داغی
مساحت زمین: 125 مترمربع
عمق گود: 7 متر
سطح پایدارسازی: 320 متر مربع
آدرس: میدان حسن آباد، کوچه نعمتی، نبش بن بست چهارم
روش پایدارسازی: سازه نگهبان خرپایی
زمان شروع پروژه: آبان ماه 1399
مدت زمان اجرا: 1 ماه