پروژه پایدارسازی گود ساختمان قیطریه

کارفرما: آقای مهندس شیشه بُری
مساحت زمین: 360 مترمربع
عمق گود: 12 متر سطح
پایدارسازی: 700 متر مربع
آدرس: بلوار قیطریه- خیابان شیروانی
روش پایدارسازی: سازه نگهبان خرپایی
زمان شروع پروژه: تیرماه 1399
مدت زمان اجرا: 2 ماه