پروژه بهسازی بستر ساختمان مسکونی واقع در منطقه درّوس

کارفرما: آقای مهندس روزبهانی
پیمانکار تخصصی طرح و اجرا: شرکت اسپاد تحکیم بنا
تاریخ شروع: دی 1397
مدت اجرا: 2 ماه
مجموع طول میکروپایلها: 2200
محل پروژه: تهران

 پروژه میکروپایل دروس
 پروژه میکروپایل دروس
 پروژه میکروپایل دروس
 پروژه میکروپایل دروس
 پروژه میکروپایل دروس