پروژه پایدارسازی گود ساختمان مسکونی امیرآباد

کارفرما: آقای مهندس کریمی و مهندس احمدی
مساحت زمین: 180 مترمربع
عمق گود: 5 متر
سطح پایدارسازی: 230 متر مربع
آدرس: امیرآباد- خیابان هفدهم (شهید ابراهیمی)
روش پایدارسازی: سازه نگهبان خرپایی
زمان شروع پروژه: اسفندماه 1399
مدت زمان اجرا: 1 ماه