پروژه اجرای میکروپایل زیر فنداسیون تاسیسات پالایشگاه ماهشهر

کارفرما: مشاورین داده رهیاب
پیمانکار تخصصی طرح و اجرا: شرکت اسپاد تحکیم بنا
محل اجرا: ماهشهر
نوع عملیات: بهسازی به روش میکروپایل
حجم عملیات: 2700 متر طول
زمان شروع پروژه: مهرماه 1399
مدت زمان اجرا: 2 ماه