اجرای پایدارسازی ترانشه های محوطه پست برق حاجیلرچای-تبریز به روش نیلینگ

کارفرما: شرکت فولمن
نوع عملیات: میخ کوبی (نیلینگ)

متراژ نیل گذاری: ۱۰۰۰ متر طول
سطح پایدارسازی: ۱۲۰۰ مترمربع

محل پروژه: آذربایجان شرقی

 پروژه اجرای نیلینگ فرمانیه
 پروژه اجرای نیلینگ فرمانیه
 پروژه اجرای نیلینگ فرمانیه
 پروژه اجرای نیلینگ فرمانیه