پروژه طراحی و اجرای میکروپایل ترانسفورماتورهای پست برق مرکزی تبریز

کارفرما: شرکت فولمن-منا
پیمانکار تخصصی طرح و اجرا: شرکت اسپاد تحکیم بنا
تاریخ شروع: بهمن 1394
مدت اجرا: 3 ماه
حجم عملیات: 1800متر
محل پروژه: تبریز

 پروژه اجرای نیلینگ فرمانیه
 پروژه اجرای نیلینگ فرمانیه
 پروژه اجرای نیلینگ فرمانیه