اجرای میکروپایل باربر در فونداسیون برجهای خطوط انتقال نیرو

کارفرما: سازمان توسعه برق ایران
پیمانکار تخصصی طرح و اجرا: شرکت اسپاد تحکیم بنا
تاریخ شروع: اردیبهشت 1393
مدت اجرا: 2 ماه
طول کل نیل گذاری: 1080متر
محل پروژه: پره سر، گیلان

 پروژه اجرای نیلینگ فرمانیه
 پروژه اجرای نیلینگ فرمانیه
 پروژه اجرای نیلینگ فرمانیه
 پروژه اجرای نیلینگ فرمانیه