اجرای تحکیم بستر فونداسیونهای پست GIS مرکزی تبریز به وسیله میکروپایل

کارفرما: شرکت فولمن
پیمانکار تخصصی طرح و اجرا: شرکت اسپاد تحکیم بنا
تاریخ شروع: دی 1394
مدت اجرا: 4 ماه
حجم عملیات: 3750 متر
محل پروژه: تبریز

 پروژه اجرای نیلینگ فرمانیه
 پروژه اجرای نیلینگ فرمانیه
 پروژه اجرای نیلینگ فرمانیه
 پروژه اجرای نیلینگ فرمانیه