پروژه طراحی و اجرای میکروپایل باربر طرح توسعه کارخانه سلیم البرز

کارفرما: سلیم البرز
پیمانکار تخصصی طرح و اجرا: شرکت اسپاد تحکیم بنا
محل اجرا: آمل
نوع عملیات: بهسازی به روش میکروپایل
حجم عملیات: 5800 متر طول
زمان شروع پروژه: آذر ماه 1396
مدت زمان اجرا: 3 ماه

salim alborz micropile
salim alborz micropile