پروژه مقاوم سازی و کنترل نشست ساختمان پمپاژ شرکت فرآورده های فسفات کارون

کارفرما: شرکت فرآورده های فسفات کارون و پتاس خور و بیابانک
پیمانکار تخصصی طرح و اجرا: شرکت اسپاد تحکیم بنا
تاریخ شروع: دی 1399
مدت اجرا: 5 ماه
روش کنترل نشست: حفاری و تزریق
چالش های مواجه شده و برطرف شده: محدودیت فضای اجرای عملیات به دلیل وجود تاسیسات پمپاژ، ریزشی بودن خاک محل و بالا بودن سطح آب زیرزمینی

حجم عملیات: 1800 متر طول

 پروژه اجرای نیلینگ فرمانیه
 پروژه اجرای نیلینگ فرمانیه
 پروژه اجرای نیلینگ فرمانیه
 پروژه اجرای نیلینگ فرمانیه