پروژه پایدارسازی ترانشه خیابان شهرک بوعلی

کارفرما: شهرداری منطقه 2
پیمانکار تخصصی طرح و اجرا: شرکت اسپاد تحکیم بنا
محل اجرا: تهران- سعادت آباد
نوع عملیات: پایدارسازی به روش نیلینگ و انکراژ
سطح پایدارسازی: 1800 مترمربع
عمق گود: 12 متر
زمان شروع پروژه: تیرماه 1394
مدت زمان اجرا: 2 ماه

پایدارسازی ترانشه خیابان شهرک بوعلی