پروژه افزایش ظرفیت باربری خاک سوله های خط مونتاژ

کارفرما: شرکت آرین تخته
پیمانکار تخصصی طرح و اجرا: شرکت اسپاد تحکیم بنا
محل اجرا: رشت
نوع عملیات: تحکیم بستر به روش میکروپایل تحکیمی
حجم عملیات: 2600 متر طول
زمان شروع پروژه: فروردین ماه 1397
مدت زمان اجرا:2 ماه