پروژه بهسازی و تحکیم بستر فاز تکمیلی داروسازی الحاوی

کارفرما: داروسازی الحاوی
پیمانکار تخصصی طرح و اجرا: شرکت اسپاد تحکیم بنا
محل اجرا: تهران
نوع عملیات: بهسازی به روش میکروپایل
حجم عملیات: 2500 متر طول
زمان شروع پروژه: اردیبهشت ماه 1397
مدت زمان اجرا:2 ماه