پروژه پایدارسازی گود ساختمان استاندارد

کارفرما: شرکت پايا دژ سازه گيل

پیمانکار تخصصی طرح و اجرا: شرکت اسپاد تحکیم بنا

محل اجرا: تهران- سردار جنگل

نوع عملیات: پایدارسازی به روش نیلینگ و انکراژ

سطح پایدارسازی: 1800 مترمربع

عمق گود: 13 متر

زمان شروع پروژه: دی ماه 1391

مدت زمان اجرا: 3 ماه

پروژه پایدارسازی گود ساختمان استاندارد
پروژه پایدارسازی گود ساختمان استاندارد