اجرای پروژه بهسازی خاک و مقاوم سازی بستر ساختمان تجاری در سیرجان

کارفرما: شرکت تاقدیس ستاره شهر
پیمانکار تخصصی طرح و اجرا: شرکت اسپاد تحکیم بنا
تاریخ شروع: دی 1399
مدت اجرا: 2 ماه
طول کل میکروپایل باربر: 3500 متر طول
محل پروژه: سیرجان

 پروژه اجرای نیلینگ فرمانیه
 پروژه اجرای نیلینگ فرمانیه
 پروژه اجرای نیلینگ فرمانیه