پروژه پایدارسازی دیواره های برج سپند

کارفرما: سازمان مهندسی و عمران شهرداری تهران
پیمانکار تخصصی طرح و اجرا: شرکت اسپاد تحکیم بنا
محل اجرا: تهران
نوع عملیات: بهسازی به روش میکروپایل
حجم عملیات: 2200 متر طول
زمان شروع پروژه: شهریور ماه 1395
مدت زمان اجرا: 3 ماه