پروژه پایدارسازی دیواره گود ساختمان مرکزی بانک سپه

کارفرما: بانک سپه
پیمانکار تخصصی طرح و اجرا: شرکت اسپاد تحکیم بنا
محل اجرا: تهران
نوع عملیات: پایدارسازی به روش نیلینگ و انکراژ
حجم عملیات: 6000 متر طول
زمان شروع پروژه: خرداد 1395
مدت زمان اجرا: 5 ماه