پروژه پایدار سازی گود مسجد سلمان

کارفرما: دفتر مهندسی و عمران سازمان اوقاف
پیمانکار تخصصی طرح و اجرا: شرکت اسپاد تحکیم بنا
محل اجرا: منطقه آزاد اروند
نوع عملیات: پایدارسازی به روش نیلینگ و انکراژ
حجم عملیات: 8000 متر طول
زمان شروع پروژه: آذرماه 1398
مدت زمان اجرا: 5 ماه