پروژه ساختمان میرداماد

کارفرما: آقای مهندس بیاتی
مساحت زمین: 250 مترمربع
عمق گود: 10 متر
سطح پایدارسازی: 650 متر مربع
آدرس: ميرداماد، خیابان قدوسی، خيابان بيست و دوم بهمن
روش پایدارسازی: مهار متقابل
زمان شروع پروژه: اردیبهشت ماه 1399
مدت زمان اجرا: 1 ماه