پروژه پایدارسازی گود ساختمانی کاشانک

کارفرما: مهندس ولی زاده
پیمانکار تخصصی طرح و اجرا: شرکت اسپاد تحکیم بنا
محل اجرا: تهران
نوع عملیات: پایدارسازی به روش نیلینگ و انکراژ
حجم عملیات: 1500 متر طول
زمان شروع پروژه: فروردین 1396
مدت زمان اجرا:2 ماه