پروژه پایدارسازی گود ساختمانی امام زاده قاسم

کارفرما: مهندس غفوری
پیمانکار تخصصی طرح و اجرا: شرکت اسپاد تحکیم بنا
محل اجرا: تهران
نوع عملیات: پایدارسازی به روش نیلینگ و انکراژ
حجم عملیات: 1450 متر طول
زمان شروع پروژه: بهمن ماه 1393
مدت زمان اجرا:2 ماه