پروژه پایدارسازی گود مجتمع اداری-تجاری هديش

کارفرما: آقای فريدون فر
پیمانکار تخصصی طرح و اجرا: شرکت اسپاد تحکیم بنا
محل اجرا: تهران- هروی
نوع عملیات: پایدارسازی به روش نیلینگ و انکراژ
سطح پایدارسازی: 5500 مترمربع
عمق گود: 33 متر
زمان شروع پروژه: اسفند ماه 1396
مدت زمان اجرا: 5 ماه

پروژه پایدارسازی گود مجتمع اداری-تجاری هديش
پروژه پایدارسازی گود مجتمع اداری-تجاری هديش