پروژه پایدارسازی گود ريحانه

کارفرما: آقای مهندس رهبر

پیمانکار تخصصی طرح و اجرا: شرکت اسپاد تحکیم بنا

محل اجرا: تهران- زعفرانیه

نوع عملیات: پایدارسازی به روش نیلینگ و انکراژ

سطح پایدارسازی: 2000 مترمربع

عمق گود: 18 متر

زمان شروع پروژه:

مدت زمان اجرا:

پروژه پایدارسازی گود ريحانه
پروژه پایدارسازی گود ريحانه