افزایش ظرفیت باربری ساختمان های تعاونی مسکن کارکنان شهرداری اسلامشهر

کارفرما: نقش راه رامیان
پیمانکار تخصصی طرح و اجرا: شرکت اسپاد تحکیم بنا
محل اجرا: تهران – اسلامشهر
نوع عملیات: بهسازی به روش میکروپایل
حجم عملیات: 4000 متر طول
زمان شروع پروژه: خرداد ماه 1395
مدت زمان اجرا: 3 ماه