پروژه طراحی تحکیم بستر و بهسازی خاک ساختمان جدید شهرداری بوکان

کارفرما: شهرداری بوکان
پیمانکار تخصصی طرح و اجرا: شرکت اسپاد تحکیم بنا
محل اجرا: بوکان
نوع عملیات: بهسازی خاک به روش میکروپایل باربر
حجم عملیات: 2300 متر طول
زمان شروع پروژه: اسفند ماه 1398

میکروپایل ریزشمع باربر
ریزشمع میکروپایل طراحی
طراحی میکروپایل باربر