پروژه پایدارسازی دیواره های گود ساختمانی بازار

کارفرما: مهندس ناظری
پیمانکار تخصصی طرح و اجرا: شرکت اسپاد تحکیم بنا
محل اجرا: تهران
نوع عملیات: پایدارسازی به روش نیلینگ و انکراژ
حجم عملیات: 3170 متر طول
زمان شروع پروژه: مهر ماه 1394
مدت زمان اجرا: 3 ماه