پروژه پایدارسازی گود ساختمانی اقدسیه

کارفرما: دکتر خرمی- مهندس رفیع زاده
پیمانکار تخصصی طرح و اجرا: شرکت اسپاد تحکیم بنا
محل اجرا: تهران
نوع عملیات: پایدارسازی به روش نیلینگ و انکراژ
حجم عملیات: 3200 متر طول
زمان شروع پروژه: خرداد 1391
مدت زمان اجرا: 4 ماه