پروژه پایدارسازی گود مجتمع تجاری الغدير

کارفرما: آقای هاشم گرمخورانی
پیمانکار تخصصی طرح و اجرا: شرکت اسپاد تحکیم بنا
محل اجرا: تهران- هنگام
نوع عملیات: پایدارسازی به روش نیلینگ و انکراژ
سطح پایدارسازی: 2500 مترمربع
عمق گود: 14 متر
زمان شروع پروژه: مهر ماه 1392
مدت زمان اجرا: 3 ماه

پروژه پایدارسازی گود مجتمع تجاری الغدير
پروژه پایدارسازی گود مجتمع تجاری الغدير