ابلاغ قرارداد اجرای عملیات تحکیم بستر در شهر سیرجان، استان کرمان

کارفرما: شرکت تاقدیس ستاره شهر

نوع عملیات:میکروپایل باربر

حجم عملیات: 3500 متر طول