ابلاغ قرارداد اجرای عملیات بهسازی خاک ساختمان مسکونی واقع در شهرستان لنگرود

کارفرما: جناب آقای کدیور
نوع عملیات: میکروپایل باربر

حجم عملیات: 1700متر طول