امضای قرارداد طراحی و اجرای پایدارسازی ترانشه به روش نیلینگ

کارفرما: شرکت فولمن
نوع عملیات: میخ کوبی (نیلینگ)

حجم عملیات: 1000 متر طول
سطح پایدارسازی: 1200 مترمربع