امضای قرارداد طراحی و اجرای عملیات تحکیم بستر ساختمان مسکونی

کارفرما: جناب آقای مهندس احمدی

نوع عملیات: طراحی و اجرای میکروپایل باربر

حجم عملیات: 4800 متر طول