شروع عملیات اجرایی پروژه تحکیم بستر ساختمان مسکونی
کارفرما: جناب آقای مهندس ساعدی
محل پروژه: تنکابن، مازندران
نوع عملیات: میکروپایل باربر
حجم عملیات: 2500 متر طول