عملیات تحکیم بستر ساختمان مسکونی جناب آقای مهندس ساعدی در تیرماه 1400 به موفقیت به اتمام رسید و پس از انجام آزمایش های مربوطه، به کارفرما تحویل گردید.

کارفرما: جناب آقای مهندس ساعدی

نوع عملیات: طراحی و اجرای میکروپایل باربر

حجم عملیات: 2500 متر طول