امضای قرارداد طراحی و اجرای عملیات تحکیم بستر ساختمان مسکونی

کارفرما: جناب آقای مهندس ساعدی

نوع عملیات: طراحی و اجرای میکروپایل باربر

حجم عملیات: 2500 متر طول