پایان عملیات اجرایی پایدارسازی دیواره خاکی

کارفرما: شرکت فولمن
نوع عملیات: میخ کوبی (نیلینگ)

حجم عملیات: ۱۰۰۰ متر طول
سطح پایدارسازی: ۱۲۰۰ مترمربع

مدت زمان اجرا: یک ماه