لیست پروژه ها:

  • پروژه تحکیم بستر و بهسازی بستر ساختمان مسکونی واقع در شهر تنکابن، مازندران
    کارفرما: جناب آقای مهندس ساعدی
    روش بهسازی: میکروپایل باربر
    حجم عملیات: 2500 متر طول