baner
28 مهر

نیلینگ و انکراژ

 روش طراحی و اجرای سيستم نيل- انکر

 1- معرفي اجمالي ميخ‌كوبي ديواره‌ها (Soil Nailing)

بطور كلي سه روش مسلح سازي براي پايدار نمودن شيروانيهاي خاكي و نگهداري گودها وجود دارد :

1- ميخ كوبي (Nailing)

2- يكروپايلهاي متقاطع (Reticulated micro-piling)

3- پايدارسازي شيبها با شمع (Doweling)

شکل مربوط به روشهاي مختلف مسلح سازي براي پايدارسازي شيرواني‌ها و يا گودها

 

ميخ كوبي ديواره‌ها به معناي تسليح برجاي خاك موجود با نصب ميلگردهاي فولادي نزديك به هم (Nails) در يك سطح شيبدار يا در محل گودبرداري و با اجراي از بالا به پايين (Top down) مي‌باشد. ميلگردها معمولاً داخل گمانه‌هايي كه در ديواره خاكي ايجاد شده و توسط دوغاب سيمان با هدف جلوگيري از خوردگي ميلگردها و همچنين انتقال مناسبتر نيروها بين خاك و ميلگرد پر مي‌شوند، قرار مي‌گيرند. اين عمليات يك مقطع مسلح پايدار ايجاد مي‌كند كه توانايي نگهداري خاك پشت خود را دارد. اين مسلح سازي بصورت Passive عمل كرده و اثر خود را از طريق اندركنش خاك- ميلگرد حاصل از ايجاد تغيير شكل در خاك، اعمال مي‌كند. Nail ها غالباً در كشش عمل مي‌كنند ولي در شرايط خاصي، عملكرد خمشي و برشي آنها نيز در نظر گرفته مي‌شود. اثر مسلح سازي Nail براي بهبود پايداري با دو عملكرد زير حاصل مي‌شود:

الف- افزايش نيروي قائم و در نتيجه مقاومت برشي در سطح لغزش، در خاكهاي اصطكاكي.

ب- كاهش نيروي رانشي در سطح لغزش در خاكهاي اصطكاكي و چسبنده.

پس از نصب ميلگردها، يك ديواره سطحي كم ضخامت كه معمولاً شامل شاتكريت با تسليح سبك مي‌باشد، سطح ديواره شيرواني يا گود را مي‌پوشاند. هدف از اجراي اين ديواره جلوگيري از فرسايش سطحي خاك، ايجاد سطح تمام شده مناسبتر براي ساخت و سازهاي احتمالي بعدي و بالاخص افزايش بازدهي عملكرد سيستم خاك تحكيم يافته بويژه در بخشهاي نزديك به ديواره گود مي‌باشد.

 1-1- دامنه كاربرد

ميخكوبي خاك روش جديدي است كه به دليل اقتصادي بودن و مزاياي منحصربفرد خود، به عنوان راه حل بسيار مناسبي در موارد مختلف از جمله پايدارسازي شيبها و شيروانيها و افزايش ظرفيت باربري و محدود كردن تغيير شكلها با ايجاد حداقل دست خوردگي در وضعيت طبيعي زمين كاربردهاي فراواني دارد. استفاده از اين روش تسليح خاك، طي دو دهه اخير در اكثر كشورهاي پيشرفته و در حال توسعه جهت پايدارسـازي گودبرداريها و همچنين پايدارسازي شيبـهاي طبـيعي كاربرد وسيعي پيدا كرده است. برخي از كاربردهاي وسيع اين روش تسليح خاك شامل پايدارسازي شيبهاي طبيعي و يا ترانشه‌هاي مجاور راهها، تعريض راهها، گودبرداري در مجاورت سازه‌هاي موجود، پايدارسازي و مقاوم سازي سازه‌هاي نگهبان قديمي و ... مي‌باشد.

شکل مربوط به برخي از كاربردهاي روش ميخكوبي در تسليح خاكها

 

 1-2- روش اجراي ميخكوبي (Nailing)

روش پيشنهادي اين شركت به منظور اجراي Nailing جهت پايدارسازي ديواره گودها معمولاً مشتمل بر 5 مرحله اصلي گودبرداري مقطعي، حفاري گمانه‌ها، نصب ميلگرد تسليح، تزريق دوغاب سيمان، بتن پاشي و نصب صفحه سر نيل و مهره مي‌باشد. پس از تكميل مراحل اجرايي فوق براي گام اول گودبرداري، اين مراحل براي گامهاي بعدي گودبرداري تا رسيدن به رقوم كف گود مورد نظر، تكرار مي‌گردد.

1-2-1- خاكبرداري

خاكبرداري مي‌بايست به صورت مرحله به مرحله صورت گيرد. پس از انجام هر مرحله از خاكبرداري مي‌بايست عمليات اجراي Nailing در آن مرحله صورت گيرد و پس از اتمام عمليات، خاكبرداري مرحله بعد انجام مي‌پذيرد. در هر مرحله خاكبرداري، ديواره ايجاد شده بايستي پايداري لازم در حين اجراي Nailing را داشته باشد، بنابراين باتوجه به شرايط ژئوتكنيكي خاك ساختگاه ارتفاع مجاز خاكبرداري در هر مرحله تعيين مي‌گردد.

 1-2-2- حفاري

حفاري محل ميخها مي‌بايست در فواصل مشخص مطابق نقشه‌هاي اجرايي به وسيله دستگاه حفاري ضربه‌اي D.T.H و يا مشابه آن صورت گيرد. حفاري گمانه‌هاي مورد نظر مي‌تواند در جبهه‌هاي مختلف كاري صورت پذيرد.

تصویر عملیات حفاری گمانه ها

1-2-3- نصب ميلگرد تسليح

پس از حفاري گمانه تا عمق موردنظر، عمليات نصب ميلگرد تسليح صورت مي‌پذيرد. عناصر تسليح معمولاً شامل آرماتور فولادي مي‌باشد كه پس از حفاري درون گمانه قرار مي‌گيرد.

  تصویر مربوط به نصب مسلح کننده ها در گمانه های حفاری شده

1-2-4- تزريق دوغاب سيمان

بعد از نصب آرماتور، تزريق دوغاب از داخل سوراخهاي حفر شده جهت ايجاد پيوستگي آرماتور با خاك اطراف انجام مي‌شود. مجموعه دستگاه تزريق از سه بخش ميكسر اوليه، ثانويه و پمپ تزريق تشكيل مي‌گردد. پس از اختلاط آب و سيمان به نسبت مشخص در ميكسرها، دوغاب سيمان از طريق شيلنگ‌هاي رفت و برگشت به درون گمانه حفر شده تزريق مي‌گردد. بسته به شرايط اين تزريق مي‌تواند در فشارهاي مختلفي صورت پذيرد.

 

 

1-2-5- شاتكريت ديواره، نصب صفحه، مهره و تنش‌دهي

پس از اتمام عمليات تزريق، سطح ديواره جهت جلوگيري از فرسايش و همچنين حفظ يكپارچگي بيشتر در عملكرد ميخها، توسط يك لاية بتن‌پاشي شده (Shotcrete) پوشانده مي‌شود. ضخامت اين شاتكريت كم بوده و غالباً به 10 تا 15 سانتيمتر محدود مي‌شود. همچنين پس از بتن‌پاشي جهت اتصال كامل سر ميخها به ديواره و همينطور جلوگيري از بروز برش پانچ در ديواره و در صورت نياز تنش‌دهي به ميخها، يك صفحه فلزي به عنوان سر نيل بر روي ديواره قرار گرفته و توسط يك مهره به آرماتور درون گمانه متصل مي‌شود. البته تعبيه صفحه سر نيل و تنش‌دهي در همه شرايط مورد نياز نبوده و بسته به كاربري مورد انتظار از Nailing مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

تصویر بتن پاشی و نصب صفحه و مهره

 

1-3- مروري بر مباني محاسباتي پايدارسازي ديواره خاكي با روش Nailing

اصول محاسبات  و طراحي Nailing بر مبناي طراحي سازه‌اي و ژئوتكنيكي ميخها مي‌باشد. در حقيقت با كنترلهاي ژئوتكنيكي  مقادير نيروهاي بسيج شده در ميخها به دست آمده و سپس مقطع سازه‌اي ميخها براي نيروهاي داخلي بدست آمده، طراحي مي‌گردند.

طراحي ژئوتكنيكي Nailing در چارچوب روش تعادل حدي و با مفهوم سطح گسيختگي بحراني (Critical Slip Surface) انجام مي‌شود. بر اين اساس ديواره مسلح شده با Nailing به گونه‌اي طراحي مي‌گردد كه مكانيزمهاي محتمل لغزش در خاك مسلح شده پشت ديواره با ضريب اطمينان قابل قبولي تشكيل نگردند. آيين‌نامه‌ها سه نوع مكانيزم گسيختگي شامل گسيختگي داخلي، خارجي و مركب براي كنترل پايداري داخلي، خارجي و مركب ديواره‌هاي مسلح شده با ميخكوبي در نظر مي‌گيرند. شكل 1-9 اين سه نوع گسيختگي را بصورت شماتيك نشان مي‌دهد.

كنترل پايداري داخلي منجر به محاسبه طول مورد نياز ميخها در قسمت پايدار توده خاكي مي‌گردد. اين طول براساس ميزان مقاومت چسبندگي بين ميخها و توده خاك طبيعي بدست مي‌آيد. با ارضاي پايداري خارجي ديواره مسلح شده، در حقيقت آرايش كلي چيدمان ميخها در ارتفاع، كنترل شده و اين آرايش به نحوي انتخاب مي‌شود كه احتمال وقوع گسيختگي در چارچوب مكانيزم‌هاي خارج از محدوده تسليح، رخ ندهد. در نهايت كنترل پايداري مركب، احتمال وقوع هر گونه گسيختگي كه بخشي از سطح گسيختگي در محدوده مسلح شده و بخش ديگر در محدوده خاك غيرمسلح واقع شود را نيز از بين مي‌برد.

نهايتاً با استفاده از نيروهاي داخلي بدست آمده براي هر يك از ميخها، مقاومت سازه‌اي آنها كنترل شده و مقطع ميخها به نحوي انتخاب مي‌گردند كه ظرفيت تحمل بار كششي اعمالي را داشته باشد. همچنيـن با استفـاده از اين نيـروها و مفهـوم بـرش پـانـچ در سـر نيـل و مـهـره ابـعـاد منـاسـب سر نيل و مهره و ضخامت بتن پاشي سطحي نيز محاسبه مي‌شود.‌ در شرايطي كه عمليات ميخكوبي جهت پايدارسازي ديواره گود و به همراه خاكبرداري مرحله به مرحله انجام مي‌شود، لازم است پايداري ديواره ميخكوبي شده در انتهاي هر يك از مراحل خاكبرداري كنترل شود.

 2- مقايسه با ساير روشهاي پايدارسازي

روش  Nailing در مقايسه با ساير روشهاي پايدارسازي خاك داراي ويژگيهاي بارزي مي‌باشد كه در ذيل به صورت فهرست‌وار به آنها اشاره مي‌گردد.

2-1- بعد اقتصادي

باتوجه به اين امر كه اجراي ميخ‌كوبي مبتني بر استفاده از حجم كم مصالح مشتمل بر فولاد و سيمان، هزينه‌هاي پائين تجهيز كارگاه و نيز حجم بالاي كار نيروي انساني در زمان كوتاه مي‌باشد، روش ميخكوبي در مقايسه با ساير روشهاي تسليح ديواره‌هاي خاكي نظير اجراي شمع‌هاي نگهدارنده، ديوار خاك مسلح، ديوارهاي پشت بند دار و غيره كه مبتني بر استفاده از حجم زياد مصالح و يا بكارگيري ماشين‌آلات سنگين و گران‌قيمت مي‌باشند، در برخي پروژه‌ها بسته به شرايط پروژه و احجام كار اقتصادي‌تر است. امكان اجراي فونداسيون سازه‌ها در تمامي سطح اشغال گود بدليل عدم استفاده از عناصر سازه‌اي ضخيم و قطور در حاشيه پيرامون گود و استفاده بهينه از تمامي فضاي زمين در طبقات از جمله مهمترين مزاياي اقتصادي اين روش براي كارفرمايان و سرمايه‌گذاران مي‌باشد.

2-2- بعد اجرايي

ماشين‌آلات اجراي ميخكوبي در مقايسه با ماشين‌آلات اجرايي ساير روشها داراي ابعاد و حجم كمتري مي‌باشد، و در پروژه حاضر بعلت نياز به اجراي عمليات بر روي داربست و در شرايط دشوار، علاوه برآنكه داراي قابليت حمل و جابجايي آسان در كارگاه مي‌باشد، امكان اجراي عمليات در چند جبهه كاري مختلف بدون تداخل كاري را فراهم مي‌نمايد. همچنين قابليت تجهيز سريع و آسان ماشين‌آلات سبك اجراي ميخكوبي، استفاده از آن را در ساختگاههاي با دسترسي نامناسب و سخت، ميسر مي‌نمايد. از سوي ديگر آلودگي صوتي و ارتعاشي كمتر در محيط نسبت به ديگر روشهاي تسليح، امكان استفاده بهينه از اين روش را در محيطهاي شهري فراهم مي‌نمايد.

يكي از برترين ويژگيهاي ميخكوبي قابليت اجراي آن در شرايطي است كه امكان خاكبرداري و خاكريزي مجدد و يا اجراي شمعها يا ديوارهاي نگهبان به دليل محدوديت مكاني موجود نمي‌باشد. در اين شرايط با اجراي همزمان خاكبرداري و تسليح و استفاده بهينه از فضاي كاري موجود، روش ميخكوبي راهگشاي بسياري از محدوديتها خواهد بود.

بدليل توزيع يكنواخت عناصر تسليح در ديواره شيرواني يا گود، قابليت انعطاف‌پذيري اجرايي ميخكوبي از جهات مختلف بسيار بالاست. بدين معني كه اولاً امكان تسليح سطوح مختلف خاكبرداري با شكلهاي پيچيده در مقطع – مثلاً به صورت پله‌اي و ...- وجود دارد، در ثاني در صورت تغيير مشخصات خاك در سطح ديواره خاكي و برخورد به نقاط مشكل‌دار نظير قطعات تخته سنگ، لايه‌هاي ريزشي و يا عوارض زيرزميني، چاهها، تاسيسات و ... امكان تغيير محل اجراي ميخها در حين عمليات اجرايي به آساني مهيا خواهد بود.

استفاده از روش نيلينگ، امكان اجراي يكپارچه فونداسيون در كف گود را پس از عمليات پايدارسازي فراهم مي‌سازد كه در مقايسه با ساير روشها نظير شمعهاي با پشت بند و يا سازه‌هاي خرپايي كه نياز به استفاده از مهارهاي داخل گود و اجراي مرحله به مرحله فونداسيون و خاكبرداري مقطعي حاشيه پي همسايه را بهمراه دارند از مزاياي مهم اين روش به حساب مي‌آيد. بخصوص در پروژه حاضر و با توجه به بتني بودن اسكلت سازه اصلي، بكارگيري سازه‌هاي نگهبان از نوع خرپاي فلزي، مستلزم صرف زمان و هزينه اضافي جهت تجهيز كارگاه با پرسنل، ماشين‌آلات و مصالح متفاوت (بتن و فولاد)، خواهد بود.

 2-3- بعد فني

با توجه به اينكه اصول مفهومي استفاده از ميخكوبي، استفاده از پتانسيلهاي مقاومتي توده خاك براي تحمل بارهاي جانبي است، بنابراين استفاده از اين روش، كاربرد المانهاي سنگين باربر را (چه در داخل توده خاك و چه در جدار خارجي ديواره) منتفي مي‌نمايد. توزيع يكنواخت عناصر باربر درون توده خاك باعث كاهش نيروهاي وارد بر جدار خارجي و در نتيجه عدم نياز به ديوار باربر در سطح تمام شده كار مي‌شود. اين امر همچنين با افزودن بر درجه نامعيني سيستم تسليح توده خاك، امكان وقوع گسيختگيهاي كلي و جزئي را محدودتر مي‌نمايد.

همچنين نتايج تجربيات ثبت شده در عملكرد ديواره‌هاي مسلح شده با ميخ‌كوبي در شرايط زلزله، حاكي از رفتار نرم اينگونه سازه‌هاي خاكي در بارگذاري لرزه‌اي و در نتيجه عملكرد مناسبتر در جهت ايمني بيشتر در مقابل گسيختگيهاي ناگهاني مي‌باشد.

با توجه به اجراي مرحله به مرحله و خاكبرداري مقطعي در روش Nailing و عدم نياز به خاكبرداري كل ارتفاع گود در يك مرحله، ايمني اين روش در مقايسه با ساير روشهاي پايدارسازي گود بسيار بالاتر بوده و هيچگونه تهديدي را متوجه ساختمانهاي همسايه و مجاور نمي‌نمايد.

3- اصول محاسباتی

اصول محاسبات فني طرح ميخكوبي در بخش 1-4 گزارش ارائه گرديد. امروزه نشريه شماره        A-SA-96-069R اداره بزرگراههاي امريكا (FHWA) با عنوان "دستورالعمل طراحي و پايش ديواره‌هاي خاكي ميخكوبي شده"، به عنوان مرجعي كاربردي براي طراحي ميخكوبي خاك، مورد اجماع مهندسين ژئوتكنيك قرار گرفته است. از اينرو، در ادامه و براساس رهنمودهاي مرجع مذكور در كنار ديگر مراجع و دستنامه‌هاي مهندسي ژئوتكنيك، به كنترل و طراحي سيستم پايدارسازي گود پروژه بانك ملت كرمان با روش ميخكوبي خاك پرداخته مي‌شود.

همانگونه كه پيشتر نيز اشاره گرديد، طراحي ديواره‌هاي خاكي پايدار شده به روش ميخكوبي شامل دو مرحله اصلي است. مرحله اول، تحليل پايدارسازي ديواره گود و محاسبه ضريب اطمينان پايداري ومرحله دوم، طراحي ديواره شاتكريت سطحي (Facing) مي‌باشد.

3-1- تحليل پايداري ديواره گود

با فرض مشخصات هندسي، بارگذاري و شرايط ژئوتكنيكي مشخص، محاسبات تحليل پايداري گود براساس مفاهيم كلاسيك تعادل حدي و ضريب اطمينان پايداري، قابل انجام خواهد بود. براي اين منظور از روش تعادل حدي (Limit Equilibrium) بهره‌گيري می‌شود. روش تعادل حدي در مكانيك خاك و مهندسي پي به عنوان يكي از كاربردي‌ترين روشهاي محاسبات پايداري در حالت حدي نهايي، در بين مهندسان ژئوتكنيك شناخته شده است. كنترل پايداري و محاسبه ضريب اطمينان گسيختگي در شيرواني‌ها و يا ديواره‌هاي خاكي نيز در اين چارچوب قابل انجام مي‌باشد. براي اين منظور و با توجه به توسعه‌هاي مختلف و متنوعي كه در الگوريتم‌هاي محاسباتي و عددي حاصل گرديده، نرم‌افزارهاي متعددي تدوين گرديده و به جامعه مهندسي عرضه شده است. يكي از كاربردي‌ترين نرم افزارهاي موجود در اين زمينه، نرم افزار SLIDE (Ver. 6.0) مي‌باشد كه توسط شركت Rocscience توليد و ارائه گرديده است. اين نرم افزار با بهره‌گيري از روشهاي مختلف محاسبات تعادل حدي و همچنين المانهاي مختلف تسليح خاك و تاثير آنها بر روي ضريب اطمينان پايداري، عملاً به بسته‌اي قدرتمند جهت انجام محاسبات پايداري شيب (Slope Stability) تبديل شده است.

در نرم افزار SLIDE، المان ميخكوبي خاك با كليه مشخصات لازم وجود دارد. نرم افزار، نيروي مقاوم ناشي از وجود ميخها را در محاسبه ضريب اطمينان هر يك از سطوح گسيختگي محتمل وارد نموده و اثر افزاينده آنرا در مقدار ضريب اطمينان پايداري، محاسبه مي‌نمايد. مشخصات ميخها كه با المانهاي Nailing Support در نرم افزار شناخته مي‌شوند، شامل مقاومت بيرون كشيدگي (Pull-out strength)، مقاومت كششي مقطع آرماتور تسليح (Tensile strength) و مقاومت صفحه سرنيل (Nail head strength) مي‌باشد. مقاومت بيرون كشيدگي نيل به دو عامل طول نيل واقع در خارج از محدوده گوه گسيختگي و مقاومت چسبندگي دوغاب تزريق به خاك اطرافبستگي دارد. 

طراحي ديواره ميخكوبي در راهنماي FHWA با دو روش LRFD و SLD قابل انجام مي‌باشد. در روش SLD -كه براي طرح ميخكوبي پروژه حاضر انتخاب گرديده- از ضرايب بار برابر يك در شرايط بارگذاري عادي به همراه ضرايب كاهش مقاومت نظير مقاومت سرنيل، مقاومت کششي آرماتور تسليح، مقاومت چسبندگي جدار (Pull-out) و ضريب اطمينان پايداري کلي توده خاك معادل حداقل 35/1 در پايان ساخت و حداقل 2/1 در مراحل خاكبرداري حين اجرا، استفاده مي‌شود.

روش كار بدين ترتيب است كه ابتدا با استفاده از توصيه‌هاي كلي آيين‌نامه راجع به چيدمان تقريبي ميخها در سطح و عمق ديواره، فواصل و طول اوليه ميخها تعيين می‌گردد، سپس با استفاده از روشهاي محاسباتي مذكور (FEM, LEM) و بر مبناي معيارهاي طراحي جزئي طراحي آيين‌نامه FHWA نسبت به بهينه سازي و تدقيق طرح اقدام می‌شود.

 3-2- طرح ديواره شاتكريت سطحي (Facing)

با توجه به نحوه عملكرد شاتكريت سطحي، طراحي Facing براساس دو معيار خمش (Flexure) و سوراخ‌شدگي (Punching) قابل انجام خواهد بود. در معيار خمش، ضخامت ديواره بتني و شبكه آرماتورهاي تسليح به گونه‌اي طرح مي‌گردند كه ديواره بتني، لنگر خمشي مثبت و منفي وسط دهانه و محل سر‌نيل‌ها را تحمل نمايند.

براساس آيين نامه FHWA، مقدار مقاومت سر نيل براساس معيار خمش Facing با روابط زير بدست مي‌آيد:

 

 

كه در آن TFNحداكثر نيروي سرنيل، mv مقاومت خمشي واحد عرض قائم ديواره بتني (مثبت و منفي)، SH و Sv فواصل افقي و قائم ميخها و CF ضريب فشار جانبي براي خمش Facing مي‌باشد. مقدار mvبا رابطه زير محاسبه مي‌گردد:

 

 

كه در آن،

As: مساحت آرماتور كششي در پانل Fading به عرض b

b: عرض يك پانل Facing (برابر SH)

d: فاصله تار فشاري ماكزيمم تا آرماتور كششي در مقطع بتني ديواره

معيار سوراخ شدگي Facing با توجه به  روابط زير قابل محاسبه خواهد بود.

 

 

 

 

شکل مربوط به مقاومت سوراخ شدگی سر نیل

 

4- مشخصات فني- اجرايي

در اين بخش مشخصات فني و اجرايي مراحل مختلف اجراي Nailing كه قبلاً شرح داده شده است و نيز مشخصات مصالح مورد نياز ارايه مي‌گردد.

 4-1- مشخصات فني خاكبرداري

خاكبرداري مي‌بايست به صورت مرحله به مرحله صورت گيرد. پس از انجام هر مرحله از خاكبرداري مي‌بايست عمليات اجراي Nailing در آن مرحله صورت پذيرد و پس از اجراي عمليات Nailing و تحكيم توده خاك و تكميل سيستم پايدارسازي در كل عمق خاكبرداري شده، خاكبرداري مرحله بعد انجام شود.

دقت در خاكبرداري امري مهم و بسيار كليدي در پروژه‌هاي ميخكوبي خاك به شمار مي‌رود. حفظ نظم در خاكبرداري هم از نظر هندسه خاكبرداري و هم از لحاظ زماني مي‌تواند در كيفيت و سرعت اجراي پايدارسازي نقش اساسي ايفا نمايد. بايستي توجه نمود كه خاكبرداري با هندسه‌اي متفاوت از فرضيات طراحي، يعني تغيير دو پارامتر شيب ديواره و عمق آزاد خاكبرداري مرحله‌اي، به خصوص چنانچه در جهت عدم محافظه كاري باشد (يعني ايجاد شيب معكوس يا ايجاد ارتفاع آزاد بيش از حد مجاز)، مي‌تواند منجر به ريزشهاي جزئي و كلي، ايجاد گسيختگي و وقوع اتفاقات پيش‌بيني نشدة جبران‌ناپذير گردد.

  4-2- مشخصات فني حفاري

حفاري محل ميخها مي‌بايست در فواصل مشخص و مطابق نقشه‌هاي اجرايي صورت گيرد. قطر گمانه‌هاي حفاري حدود mm 100 بوده و حفاري گمانه تا عمق مورد نظر كه در نقشه‌هاي اجرايي پروژه مشخص گرديده است، به وسيله دستگاه حفاري D.T.H و يا مشابه آن صورت مي‌گيرد. چنانچه در حين حفاري گمانه ريزش نمود، مي‌بايست عمليات حفاري موقتاً متوقف گرديده و عمليات تزريق دوغاب سيمان به منظور پايداري گمانه انجام پذيرد و پس از آن عمليات حفاري ادامه يابد. درصورت عدم امكان حفاري در نقاط مشخص شده در نقشه، محل گمانه در جهت افقي و قائم باندازه‌ای مشخص قابل تغيير مي‌باشد.

چيدمان ميخها به نحوي در نظر گرفته می‌شود كه احتمال برخورد با تاسيسات و شريانهاي شهري زيرسطحي نظير خطوط انتقال آب، برق، تلفن، گاز و فاضلاب و يا زيرزمين ساختمانهاي مجاور، به حداقل برسد.

 4-3- مشخصات فني نصب انكر (آرماتور تسليح)

پس از حفاري گمانه تا عمق موردنظر، عمليات نصب ميلگرد تسليح صورت مي‌پذيرد، ميلگردها از نوع آرماتور AIIIمي‌باشند. طول ميلگرد تسليح بايد حداقل cm 30 بيش از طول گمانه باشد. بهمراه نصب انكر بايد شيلنگ رفت و برگشت دوغاب به گمانه نيز نصب گردد، پس از نصب انكر مي‌بايست دهانه گمانه بوسيله گچ مسدود گردد. آرماتور نقش ميخ (Nail) را ايفا مي‌كند كه در آرايش مورد نظر اجرا مي‌شوند. در مجاور ساختمانهاي همسايه، بسته به نياز و طراحی، چند رديف اول ميخها با اعمال كشش به انكر پيش‌كشيده تبديل مي‌گردند. براي اين امر لازم است قبل از تزريق كل طول گمانه، تزريق در عمق انتهايي گمانه انجام شده و پس از گيرش دوغاب، نسبت به اعمال نيروي پيش‌كشش نصب سر نيل اقدام گردد. پس از آن، تزريق در طول باقيمانده سر گمانه تكميل مي‌گردد.‌لازم است مقدار نيروي پيش‌كشش در محل و با توجه به شرايط وافعي خاك ساختگاه، تدقيق گردد.

4-4- مشخصات فني تزريق

عمليات تزريق دوغاب سيمان بايستي با دقت در بخش ساخت دوغاب و تزريق آن صورت گيرد. ساخت دوغاب تزريق در همزن هاي اوليه صورت مي گيرد. ابتدا آب به ميزان مورد نظر ريخته شده و سپس متناسب با نسبت آب به سيمان (WCR) مورد نياز، سيمان به آن افزوده مي شود. زمان حداقل هم زدن دوغاب سي ثانيه مي باشد. نسبت آب به سيمان مورد استفاده با توجه به شرايط زمين بين 5/1 WCR = تا 5/0 WCR = مي‌باشد. پس از آماده سازي، دوغاب سيمان بوسيله پمپهاي مخصوص، تزريق مي‌گردد.

تزريق دوغاب سيمان از طريق شيلنگ رفت انجام مي‌شود و تا زماني كه دوغاب از شيلنگ برگشت خارج شود، ادامه خواهد يافت. در اين مرحله دهانه شيلنگ برگشت مسدود مي‌گردد.

4-4-1- فشار تزريق: فشار تزريق در مراحل تزريق در اعماق مختلف و نيز جنس زمين و شرايط ژئوتكنيكي متغير مي‌باشد. حداكثر فشار تزريق دوغاب سيمان به 7 اتمسفر محدود مي‌شود. با توجه به رفتار انقباضي دوغاب سيمان و نفوذ احتمالي در لايه‌هاي خاك پس از مرحله اول تزريق و گيرش اوليه نسبت به شارژ مجدد گمانه‌ها در مرحله دوم يا به دفعات تا حصول اطمينان از پر شدن گمانه‌ها، اقدام گردد.

  4-5- مشخصات فني بتن پاشي، نصب صفحه و مهره

بتن پاشي (شاتکريت) با استفاده از پمپ مخصوص بتن پاش، و معمولاً به روش خشك اجرا مي‌گردد. در صورت اجراي ديواره بتني به ضخامت حدود 10 تا 15 سانتيمتر، يك لايه مش فولادي در وسط آن تعبيه مي‌گردد. طول همپوشاني براي شبكه آرماتورها حداقل برابر 15 سانتيمتر مي‌باشد.

به طور كلي حداقل مقاومت فشاري 20 مگاپاسكال و حداكثر نسبت آب به سيمان 4/0، به عنوان پارامترهاي مورد نياز لايه‌هاي شاتكريت در نظر گرفته مي‌شود. بعد از اجراي شاتكريت از صفحه فولادي براي انتقال بار از سر ميخ به شاتكريت استفاده مي‌شود. در اين صفحه سوراخي تعبيه شده كه آرماتور از داخل آن گذشته و با مهره شش گوشه به صفحه متصل مي‌شود.

 4-6- مشخصات آب مصرفي

آبي كه در تهيه دوغاب تزريق بكارمي‌رود بايد تميز و صاف بوده و داراي كليه شرايط لازم براي آب مصرفي در ساخت بتن باشد. اين آب بايستي عاري از هر نوع ماده‌اي كه قادر به صدمه‌زدن به بتن باشد ، از قبيل اسيدها ، قليايي‌ها ، مواد قندي ، نمك‌ها و مواد آلي باشد. آب مورد استفاده در ساخت دوغاب تزريق بايد داراي ذرات جامد معلق كمتر از 2/0 درصد، مواد محلول كمتر از 5/3 درصد، درصد كلر كمتر از 1 ، درصد سولفات كمتر از 3/0 و درصد قليايي كمتر از 06/0 باشد. در حالت كلي آب قابل شرب، جهت ساخت دوغاب مناسب مي‌باشد.

 4-7- نوع سيمان مصرفي

 نوع سيمان مصرفي در دوغاب تزريق، از نوع سيمان پرتلند تيپ دو پيش بيني شده است. در صورتي كه در حين انجام عمليات اجرايي نياز به استفاده از نوع سيمان ديگري و يا افزودنيهاي خاصي احساس شود، تغييرات احتمالي با پيشنهاد پيمانكار و تاييد كارفرما، قابل اعمال خواهد بود.

 4-8- مشخصات فني زهكشها

بطور كلي سيستم زهكش شامل سه بخش مي‌باشد. بخش اول شامل زهكشهاي ورقه‌اي به عرض حدود 30 سانتيمتر ساخته شده از ژئوتكستايل، ژئونت و يا ژئوكامپوزيتي مي‌باشد كه قابليت هدايت آب را در پشت شاتكريت به اعماق پايينتر، داشته باشد. اين نوارهاي به صورت قائم در فصل مشترك خاك و شاتكريت قرار مي‌گيرند.

بخش دوم سيستم زهكشي، شامل لوله‌هاي ناوداني (Weep Holes) است كه وظيفه انتقال آب موجود در زهكشهاي نواري پشت شاتكريت را به بيرون از ديواره شاتكريت به عهده دارند. اين زهكشها معمولاً متشكل از لوله‌هاي پلاستيكي مشبكي با قطر بيش از 3 اينچ مي‌باشند كه به طول تا cm50 بوده و بر روي نوارهاي زهكش ژئوكامپوزيتي و در فواصل عمودي حدود 2 تا 4 متري به صورت شيبدار درون ديواره شاتكريت قرار مي‌گيرند. بخش سوم شامل گمانه‌هاي زهكش عمقي است كه جهت زهكشي آب‌هاي موجود و يا نفوذي آينده در محدوده ميخهاي اجرا شده در بخشهاي مياني ارتفاع ديواره و جلوگيري از نفوذ فزاينده آن در لايه‌هاي زيرين احداث خواهند شد.

در صورت برخورد به آبهاي زيرزميني سرگردان در حين انجام عمليات حفاري گمانه‌ها يا خاكبرداري و در صورت لزوم، بايستي نسبت به احداث زهكشهاي عميق بيشتر در توده خاك تا پشت محدوده تسليح، اقدام نمود.

 

دریافت ادامه مطلب از طریق لینک دانلود:   nailing-spaad.co.pdf [حجم: 2.63 مگابایت] ( تعداد دانلود: 237)


 

نقل قول
 • گروه کاربری: ميهمان
 • آیدی یاهو: {yahoo}
 • تاریخ عضویت: --
 • تعداد نظرات: 0
 • تعداد مطالب: 0
^
online casino games <a href="https://onlinecasinoplay.us.org/">bovada casino</a> online casino bonus | play casino
نقل قول
 • گروه کاربری: ميهمان
 • آیدی یاهو: {yahoo}
 • تاریخ عضویت: --
 • تعداد نظرات: 0
 • تعداد مطالب: 0
^
betfair online casino <a href="https://onlinecasinoplay.us.org/">casino play</a> online casinos for us players <a href="https://onlinecasinoplay.us.org/">mgm online casino</a> - best online casino - best online casino

online casinos <a href="https://onlinecasinoplay.us.org/">casino blackjack</a> casino online <a href="https://onlinecasinoplay.us.org/">play casino</a> - casino slots - slots for real money

casino play <a href="https://onlinecasinoplay.us.org/">gsn casino slots</a> best online casinos <a href="https://onlinecasinoplay.us.org/">online casinos</a> - gsn casino - casino real money
نقل قول
 • گروه کاربری: ميهمان
 • آیدی یاهو: {yahoo}
 • تاریخ عضویت: --
 • تعداد نظرات: 0
 • تعداد مطالب: 0
^
online casino
<a href="https://onlinecasinoplay.us.org/">online casino bonus</a>
<a href="https://onlinecasinoplay.us.org/">best online casinos</a>
real money casino
casino blackjack
https://onlinecasinoplay.us.org/ casino play
نقل قول
 • گروه کاربری: ميهمان
 • آیدی یاهو: {yahoo}
 • تاریخ عضویت: --
 • تعداد نظرات: 0
 • تعداد مطالب: 0
^
buy viagra <a href="https://viagraonlinecheaprx.accountant/">generic viagra 100mg</a> viagra generic <a href="https://viagraonlinecheaprx.accountant/">viagra</a> | viagra online viagra online

sophia viagra <a href="https://viagraonline24us.accountant/">viagra pills</a> viagra for women <a href="https://viagraonline24us.accountant/">buy viagra online</a> | viagra coupons viagra dosage
نقل قول
 • گروه کاربری: ميهمان
 • آیدی یاهو: {yahoo}
 • تاریخ عضویت: --
 • تعداد نظرات: 0
 • تعداد مطالب: 0
^
mgm online casino <a href="https://onlinecasinoplay777.us.org/">gsn casino games</a> free online casino slots <a href="https://onlinecasinoplay777.us.org/">online casino bonus</a> | real money casino casino games

bovada casino <a href="https://online-casinos.us.org/">mgm online casino</a> casino blackjack <a href="https://online-casinos.us.org/">casino blackjack</a> | play casino casino real money
نقل قول
 • گروه کاربری: ميهمان
 • آیدی یاهو: {yahoo}
 • تاریخ عضویت: --
 • تعداد نظرات: 0
 • تعداد مطالب: 0
^
viagra without a doctor prescription <a href="https://viagrabuypills.accountant/">viagra prices</a> natural viagra <a href="https://viagrabuypills.accountant/">cheap viagra</a> | viagra side effects online viagra
نقل قول
 • گروه کاربری: ميهمان
 • آیدی یاهو: {yahoo}
 • تاریخ عضویت: --
 • تعداد نظرات: 0
 • تعداد مطالب: 0
^
buy viagra <a href="https://viagraonlinecheaprx.party/">online viagra</a> buy cheap viagra <a href="https://viagraonlinecheaprx.party/">female viagra</a> | viagra on line generic viagra

viagra prices <a href="https://viagraonline24us.party/">sophia viagra</a> viagra side effects <a href="https://viagraonline24us.party/">online viagra</a> | viagra samples generic viagra 100mg
نقل قول
 • گروه کاربری: ميهمان
 • آیدی یاهو: {yahoo}
 • تاریخ عضویت: --
 • تعداد نظرات: 0
 • تعداد مطالب: 0
^
cheap viagra <a href="https://viagrapnlinerxpills.accountant/">viagra generic</a> online viagra <a href="https://viagrapnlinerxpills.accountant/">female viagra</a> | viagra pills cialis vs viagra
نقل قول
 • گروه کاربری: ميهمان
 • آیدی یاهو: {yahoo}
 • تاریخ عضویت: --
 • تعداد نظرات: 0
 • تعداد مطالب: 0
^
cheap viagra <a href="https://viagraonlinegeneric24.party/">generic viagra</a> viagra online <a href="https://viagraonlinegeneric24.party/">viagra 100mg</a> | viagra pills sophia viagra
نقل قول
 • گروه کاربری: ميهمان
 • آیدی یاهو: {yahoo}
 • تاریخ عضویت: --
 • تعداد نظرات: 0
 • تعداد مطالب: 0
^
online casino gambling <a href="https://onlinecasinoplayy.com/">online gambling</a> casino online <a href="https://onlinecasinoplayy.com/">online gambling</a> | casino online casino slots

casino online <a href="https://onlinecasinogamesst.com/">play casino</a> best online casino <a href="https://onlinecasinogamesst.com/">casino blackjack</a> | casino slots online gambling casino
نقل قول
 • گروه کاربری: ميهمان
 • آیدی یاهو: {yahoo}
 • تاریخ عضویت: --
 • تعداد نظرات: 0
 • تعداد مطالب: 0
^
viagra pills <a href="https://viagraonlinequote.accountant/">viagra pills</a> sophia viagra <a href="https://viagraonlinequote.accountant/">buy viagra online</a> | viagra online buy viagra online
نقل قول
 • گروه کاربری: ميهمان
 • آیدی یاهو: {yahoo}
 • تاریخ عضویت: --
 • تعداد نظرات: 0
 • تعداد مطالب: 0
^
gsn casino games <a href="https://onlinecasinoplayz.com/">online casino real money</a> online casino real money <a href="https://onlinecasinoplayz.com/">slots for real money</a> | casino play betfair online casino

online gambling <a href="https://onlinecasinogamestart.com/">mgm online casino</a> casino online <a href="https://onlinecasinogamestart.com/">casino play</a> | online casino bonus online casinos
نقل قول
 • گروه کاربری: ميهمان
 • آیدی یاهو: {yahoo}
 • تاریخ عضویت: --
 • تعداد نظرات: 0
 • تعداد مطالب: 0
^
viagra prices <a href="https://viagraonlineinusa.accountant/">viagra coupons</a> buy viagra online <a href="https://viagraonlineinusa.accountant/">cheap viagra</a> | viagra on line viagra 100mg
نقل قول
 • گروه کاربری: ميهمان
 • آیدی یاهو: {yahoo}
 • تاریخ عضویت: --
 • تعداد نظرات: 0
 • تعداد مطالب: 0
^
casino online <a href="https://onlinecasinogamesix.com/">real money casino</a> casino games <a href="https://onlinecasinogamesix.com/">betfair online casino</a> | casino blackjack gsn casino slots
نقل قول
 • گروه کاربری: ميهمان
 • آیدی یاهو: {yahoo}
 • تاریخ عضویت: --
 • تعداد نظرات: 0
 • تعداد مطالب: 0
^
female viagra <a href="https://viagragenericstore.party/">buy viagra</a> viagra generic <a href="https://viagragenericstore.party/">viagra generic</a> | viagra prices viagra for women

viagra generic availability <a href="https://viagrapnlinerxpills.party/">buy viagra</a> viagra samples <a href="https://viagrapnlinerxpills.party/">natural viagra</a> | viagra coupons cheap viagra
نقل قول
 • گروه کاربری: ميهمان
 • آیدی یاهو: {yahoo}
 • تاریخ عضویت: --
 • تعداد نظرات: 0
 • تعداد مطالب: 0
^
viagra coupon <a href="https://viagraecogeneric.party/">viagra dosage</a> buy viagra online <a href="https://viagraecogeneric.party/">cheap viagra</a> | female viagra viagra generic
نقل قول
 • گروه کاربری: ميهمان
 • آیدی یاهو: {yahoo}
 • تاریخ عضویت: --
 • تعداد نظرات: 0
 • تعداد مطالب: 0
^
viagra prices <a href="https://viagraonlinemypill24.party/">viagra samples</a> viagra coupon <a href="https://viagraonlinemypill24.party/">viagra pills</a> | viagra pills generic viagra
نقل قول
 • گروه کاربری: ميهمان
 • آیدی یاهو: {yahoo}
 • تاریخ عضویت: --
 • تعداد نظرات: 0
 • تعداد مطالب: 0
^
best online casinos <a href="https://onlinecasinoplayx.com/">online casino bonus</a> gsn casino games <a href="https://onlinecasinoplayx.com/">casino real money</a> | gsn casino slots for real money
نقل قول
 • گروه کاربری: ميهمان
 • آیدی یاهو: {yahoo}
 • تاریخ عضویت: --
 • تعداد نظرات: 0
 • تعداد مطالب: 0
^
casino bonus <a href="https://online-casinos.us.org/">online casino bonus</a> online casino slots <a href="https://online-casinos.us.org/">casino online</a> | casino blackjack casino online
نقل قول
 • گروه کاربری: ميهمان
 • آیدی یاهو: {yahoo}
 • تاریخ عضویت: --
 • تعداد نظرات: 0
 • تعداد مطالب: 0
^
viagra online <a href="https://viagragenericstore.accountant/">generic viagra 100mg</a> viagra generic availability <a href="https://viagragenericstore.accountant/">cheap viagra</a> | buy cheap viagra viagra pills
نقل قول
 • گروه کاربری: ميهمان
 • آیدی یاهو: {yahoo}
 • تاریخ عضویت: --
 • تعداد نظرات: 0
 • تعداد مطالب: 0
^
gsn casino <a href="https://onlinecasinoplay777.us.org/">play casino</a> online casino bonus <a href="https://onlinecasinoplay777.us.org/">casino games</a> | online casino slots online casinos for us players
نقل قول
 • گروه کاربری: ميهمان
 • آیدی یاهو: {yahoo}
 • تاریخ عضویت: --
 • تعداد نظرات: 0
 • تعداد مطالب: 0
^
generic viagra 100mg <a href="https://viagraonlinecheaprx.accountant/">viagra pills</a> viagra 100mg <a href="https://viagraonlinecheaprx.accountant/">female viagra</a> | viagra coupons viagra generic availability

viagra generic availability <a href="https://viagraonlinegeneric24.accountant/">cheap viagra</a> sophia viagra <a href="https://viagraonlinegeneric24.accountant/">viagra samples</a> | generic viagra viagra
نقل قول
 • گروه کاربری: ميهمان
 • آیدی یاهو: {yahoo}
 • تاریخ عضویت: --
 • تعداد نظرات: 0
 • تعداد مطالب: 0
^
natural viagra <a href="https://viagrabuypills.accountant/">natural viagra</a> sophia viagra <a href="https://viagrabuypills.accountant/">viagra 100mg</a> | viagra online generic viagra
نقل قول
 • گروه کاربری: ميهمان
 • آیدی یاهو: {yahoo}
 • تاریخ عضویت: --
 • تعداد نظرات: 0
 • تعداد مطالب: 0
^
female viagra <a href="https://viagraonlinecheaprx.party/">viagra online</a> viagra coupon <a href="https://viagraonlinecheaprx.party/">viagra online</a> | viagra generic cheap viagra
نقل قول
 • گروه کاربری: ميهمان
 • آیدی یاهو: {yahoo}
 • تاریخ عضویت: --
 • تعداد نظرات: 0
 • تعداد مطالب: 0
^
casino blackjack <a href="https://onlinecasinoplayy.com/">casino blackjack</a> slots for real money <a href="https://onlinecasinoplayy.com/">gsn casino games</a> | online casino real money online casino real money
نقل قول
 • گروه کاربری: ميهمان
 • آیدی یاهو: {yahoo}
 • تاریخ عضویت: --
 • تعداد نظرات: 0
 • تعداد مطالب: 0
^
viagra online <a href="https://viagraonlinegeneric24.party/">viagra pills</a> viagra 100mg <a href="https://viagraonlinegeneric24.party/">viagra generic availability</a> | viagra pills viagra side effects
نقل قول
 • گروه کاربری: ميهمان
 • آیدی یاهو: {yahoo}
 • تاریخ عضویت: --
 • تعداد نظرات: 0
 • تعداد مطالب: 0
^
natural viagra <a href="https://viagrapnlinerxpills.accountant/">viagra pills</a> viagra for women <a href="https://viagrapnlinerxpills.accountant/">generic viagra 100mg</a> | viagra prices viagra pills
نقل قول
 • گروه کاربری: ميهمان
 • آیدی یاهو: {yahoo}
 • تاریخ عضویت: --
 • تعداد نظرات: 0
 • تعداد مطالب: 0
^
online casino games <a href="https://onlinecasinoplayz.com/">online casinos for us players</a> online gambling casino <a href="https://onlinecasinoplayz.com/">casino bonus</a> | online casino bonus online gambling

online casino real money <a href="https://onlinecasinogamesst.com/">online casino real money</a> slots for real money <a href="https://onlinecasinogamesst.com/">online casino bonus</a> | gsn casino gsn casino
نقل قول
 • گروه کاربری: ميهمان
 • آیدی یاهو: {yahoo}
 • تاریخ عضویت: --
 • تعداد نظرات: 0
 • تعداد مطالب: 0
^
online casino <a href="https://onlinecasinoplay.us.org/">online gambling</a> online casino bonus <a href="https://onlinecasinoplay.us.org/">online gambling</a> - casino online - online gambling casino
نقل قول
 • گروه کاربری: ميهمان
 • آیدی یاهو: {yahoo}
 • تاریخ عضویت: --
 • تعداد نظرات: 0
 • تعداد مطالب: 0
^
viagra samples <a href="https://viagraonlinequote.accountant/">viagra for women</a> viagra pills <a href="https://viagraonlinequote.accountant/">viagra pills</a> | viagra online cialis vs viagra
قبلی بعدی
بالا