baner
10 مهر

نیلینگ و انکراژ


نیلینگ و انکراژ

 

نیلینگ و انکراژ

 

نیلینگ و انکراژ

 

نیلینگ و انکراژ

 

نیلینگ و انکراژ

 

نیلینگ و انکراژ

 

نیلینگ و انکراژ

 

نیلینگ و انکراژ

 

نیلینگ و انکراژ

 

 
 

 

 

طراحی و اجرای عملیات نیلینگ و انکراژ ( استرند)


ميخكوبي خاک (nailing) روش جديدي است كه به دليل اقتصادي بودن و مزاياي منحصربفرد خود، به عنوان راه حل بسيار مناسبي در موارد مختلف از جمله پايدارسازي شيبها و شيروانيها و افزايش ظرفيت باربري و محدود كردن تغيير شكلها با ايجاد حداقل دست خوردگي در وضعيت طبيعي زمين كاربردهاي فراواني دارد. استفاده از اين روش تسليح خاك، طي دو دهه اخير در اكثر كشورهاي پيشرفته و در حال توسعه جهت پايدارسـازي گودبرداريها و همچنين پايدارسازي شيبـهاي طبـيعي كاربرد وسيعي پيدا كرده است. برخي از كاربردهاي وسيع اين روش تسليح خاك شامل پايدارسازي شيبهاي طبيعي و يا ترانشه‌هاي مجاور راهها، تعريض راهها، گودبرداري در مجاورت سازه‌هاي موجود، پايدارسازي و مقاوم سازي سازه‌هاي نگهبان قديمي و ... مي‌باشد.

مقايسه با ساير روشهاي پايدارسازي

روش  Nailing در مقايسه با ساير روشهاي پايدارسازي خاك داراي ويژگيهاي بارزي مي‌باشد كه در ذيل به صورت فهرست‌وار به آنها اشاره مي‌گردد.

- بعد اقتصادي

باتوجه به اين امر كه اجراي ميخ‌كوبي مبتني بر استفاده از حجم كم مصالح مشتمل بر فولاد و سيمان، هزينه‌هاي پائين تجهيز كارگاه و نيز حجم بالاي كار نيروي انساني در زمان كوتاه مي‌باشد، روش ميخكوبي در مقايسه با ساير روشهاي تسليح ديواره‌هاي خاكي نظير اجراي شمع‌هاي نگهدارنده، ديوار خاك مسلح، ديوارهاي پشت بند دار و غيره كه مبتني بر استفاده از حجم زياد مصالح و يا بكارگيري ماشين‌آلات سنگين و گران‌قيمت مي‌باشند، در برخي پروژه‌ها بسته به شرايط پروژه و احجام كار اقتصادي‌تر است. امكان اجراي فونداسيون سازه‌ها در تمامي سطح اشغال گود بدليل عدم استفاده از عناصر سازه‌اي ضخيم و قطور در حاشيه پيرامون گود و استفاده بهينه از تمامي فضاي زمين در طبقات از جمله مهمترين مزاياي اقتصادي اين روش براي كارفرمايان و سرمايه‌گذاران مي‌باشد.

- بعد اجرايي

ماشين‌آلات اجراي ميخكوبي در مقايسه با ماشين‌آلات اجرايي ساير روشها داراي ابعاد و حجم كمتري مي‌باشد، و در پروژه حاضر بعلت نياز به اجراي عمليات بر روي داربست و در شرايط دشوار، علاوه برآنكه داراي قابليت حمل و جابجايي آسان در كارگاه مي‌باشد، امكان اجراي عمليات در چند جبهه كاري مختلف بدون تداخل كاري را فراهم مي‌نمايد. همچنين قابليت تجهيز سريع و آسان ماشين‌آلات سبك اجراي ميخكوبي، استفاده از آن را در ساختگاههاي با دسترسي نامناسب و سخت، ميسر مي‌نمايد. از سوي ديگر آلودگي صوتي و ارتعاشي كمتر در محيط نسبت به ديگر روشهاي تسليح، امكان استفاده بهينه از اين روش را در محيطهاي شهري فراهم مي‌نمايد.

يكي از برترين ويژگيهاي ميخكوبي قابليت اجراي آن در شرايطي است كه امكان خاكبرداري و خاكريزي مجدد و يا اجراي شمعها يا ديوارهاي نگهبان به دليل محدوديت مكاني موجود نمي‌باشد. در اين شرايط با اجراي همزمان خاكبرداري و تسليح و استفاده بهينه از فضاي كاري موجود، روش ميخكوبي راهگشاي بسياري از محدوديتها خواهد بود.

بدليل توزيع يكنواخت عناصر تسليح در ديواره شيرواني يا گود، قابليت انعطاف‌پذيري اجرايي ميخكوبي از جهات مختلف بسيار بالاست. بدين معني كه اولاً امكان تسليح سطوح مختلف خاكبرداري با شكلهاي پيچيده در مقطع – مثلاً به صورت پله‌اي و ...- وجود دارد، در ثاني در صورت تغيير مشخصات خاك در سطح ديواره خاكي و برخورد به نقاط مشكل‌دار نظير قطعات تخته سنگ، لايه‌هاي ريزشي و يا عوارض زيرزميني، چاهها، تاسيسات و ... امكان تغيير محل اجراي ميخها در حين عمليات اجرايي به آساني مهيا خواهد بود.

استفاده از روش نيلينگ، امكان اجراي يكپارچه فونداسيون در كف گود را پس از عمليات پايدارسازي فراهم مي‌سازد كه در مقايسه با ساير روشها نظير شمعهاي با پشت بند و يا سازه‌هاي خرپايي كه نياز به استفاده از مهارهاي داخل گود و اجراي مرحله به مرحله فونداسيون و خاكبرداري مقطعي حاشيه پي همسايه را بهمراه دارند از مزاياي مهم اين روش به حساب مي‌آيد. بخصوص در پروژه حاضر و با توجه به بتني بودن اسكلت سازه اصلي، بكارگيري سازه‌هاي نگهبان از نوع خرپاي فلزي، مستلزم صرف زمان و هزينه اضافي جهت تجهيز كارگاه با پرسنل، ماشين‌آلات و مصالح متفاوت (بتن و فولاد)، خواهد بود.

 - بعد فني

با توجه به اينكه اصول مفهومي استفاده از ميخكوبي، استفاده از پتانسيلهاي مقاومتي توده خاك براي تحمل بارهاي جانبي است، بنابراين استفاده از اين روش، كاربرد المانهاي سنگين باربر را (چه در داخل توده خاك و چه در جدار خارجي ديواره) منتفي مي‌نمايد. توزيع يكنواخت عناصر باربر درون توده خاك باعث كاهش نيروهاي وارد بر جدار خارجي و در نتيجه عدم نياز به ديوار باربر در سطح تمام شده كار مي‌شود. اين امر همچنين با افزودن بر درجه نامعيني سيستم تسليح توده خاك، امكان وقوع گسيختگيهاي كلي و جزئي را محدودتر مي‌نمايد.

همچنين نتايج تجربيات ثبت شده در عملكرد ديواره‌هاي مسلح شده با ميخ‌كوبي در شرايط زلزله، حاكي از رفتار نرم اينگونه سازه‌هاي خاكي در بارگذاري لرزه‌اي و در نتيجه عملكرد مناسبتر در جهت ايمني بيشتر در مقابل گسيختگيهاي ناگهاني مي‌باشد.

با توجه به اجراي مرحله به مرحله و خاكبرداري مقطعي در روش Nailing و عدم نياز به خاكبرداري كل ارتفاع گود در يك مرحله، ايمني اين روش در مقايسه با ساير روشهاي پايدارسازي گود بسيار بالاتر بوده و هيچگونه تهديدي را متوجه ساختمانهاي همسايه و مجاور نمي‌نمايد.

روش اجراي ميخكوبي (Nailing)

روش پيشنهادي اين شركت به منظور اجراي Nailing جهت پايدارسازي ديواره گودها معمولاً مشتمل بر 5 مرحله اصلي گودبرداري مقطعي، حفاري گمانه‌ها، نصب ميلگرد تسليح، تزريق دوغاب سيمان، بتن پاشي و نصب صفحه سر نيل و مهره مي‌باشد. پس از تكميل مراحل اجرايي فوق براي گام اول گودبرداري، اين مراحل براي گامهاي بعدي گودبرداري تا رسيدن به رقوم كف گود مورد نظر، تكرار مي‌گردد.

1-خاكبرداري

خاكبرداري مي‌بايست به صورت مرحله به مرحله صورت گيرد. پس از انجام هر مرحله از خاكبرداري مي‌بايست عمليات اجراي Nailing در آن مرحله صورت گيرد و پس از اتمام عمليات، خاكبرداري مرحله بعد انجام مي‌پذيرد. در هر مرحله خاكبرداري، ديواره ايجاد شده بايستي پايداري لازم در حين اجراي Nailing را داشته باشد، بنابراين باتوجه به شرايط ژئوتكنيكي خاك ساختگاه ارتفاع مجاز خاكبرداري در هر مرحله تعيين مي‌گردد.

2- حفاري

حفاري محل ميخها مي‌بايست در فواصل مشخص مطابق نقشه‌هاي اجرايي به وسيله دستگاه حفاري ضربه‌اي D.T.H و يا مشابه آن صورت گيرد. حفاري گمانه‌هاي مورد نظر مي‌تواند در جبهه‌هاي مختلف كاري صورت پذيرد.

3- نصب ميلگرد تسليح

پس از حفاري گمانه تا عمق موردنظر، عمليات نصب ميلگرد تسليح صورت مي‌پذيرد. عناصر تسليح معمولاً شامل آرماتور فولادي مي‌باشد كه پس از حفاري درون گمانه قرار مي‌گيرد.

4- تزريق دوغاب سيمان

بعد از نصب آرماتور، تزريق دوغاب از داخل سوراخهاي حفر شده جهت ايجاد پيوستگي آرماتور با خاك اطراف انجام مي‌شود. مجموعه دستگاه تزريق از سه بخش ميكسر اوليه، ثانويه و پمپ تزريق تشكيل مي‌گردد. پس از اختلاط آب و سيمان به نسبت مشخص در ميكسرها، دوغاب سيمان از طريق شيلنگ‌هاي رفت و برگشت به درون گمانه حفر شده تزريق مي‌گردد. بسته به شرايط اين تزريق مي‌تواند در فشارهاي مختلفي صورت پذيرد.

5- شاتكريت ديواره، نصب صفحه، مهره و تنش‌دهي

پس از اتمام عمليات تزريق، سطح ديواره جهت جلوگيري از فرسايش و همچنين حفظ يكپارچگي بيشتر در عملكرد ميخها، توسط يك لاية بتن‌پاشي شده (Shotcrete) پوشانده مي‌شود. ضخامت اين شاتكريت كم بوده و غالباً به 10 تا 15 سانتيمتر محدود مي‌شود. همچنين پس از بتن‌پاشي جهت اتصال كامل سر ميخها به ديواره و همينطور جلوگيري از بروز برش پانچ در ديواره و در صورت نياز تنش‌دهي به ميخها، يك صفحه فلزي به عنوان سر نيل بر روي ديواره قرار گرفته و توسط يك مهره به آرماتور درون گمانه متصل مي‌شود. البته تعبيه صفحه سر نيل و تنش‌دهي در همه شرايط مورد نياز نبوده و بسته به كاربري مورد انتظار از Nailing مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

 

دریافت ادامه مطلب(از طریق لینک دانلود) nailing-spaad.co.pdf [حجم: 2.63 مگابایت] ( تعداد دانلود: 77)